กองทัพภาคที่ ๓
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เวปไซต์ การแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 66 ( สนามรบสร้างผู้กล้า สนามกีฬาสร้างสามัคคี )
                         
              กองทัพภาคที่ ๓ รู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่กองทัพบก
ได้มอบหมายให้เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน
กองทัพบกครั้งที่ ๖๖ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งนับเป็น ครั้งที่ ๔ ที่กองทัพภาคที่ ๓
ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการ แข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก โดยครั้งแรก
เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๔๒ ประจำปี ๒๕๓๕
ครั้งที่ ๒ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบก ครั้งที่ ๖๒ ประจำปี
๒๕๕๕ และครั้งที่ ๓ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ ๖๓
ประจำปี ๒๕๕๖ การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน กองทัพบก ครั้งที่ ๖๖ ประจำปี
๒๕๕๙ กำหนดให้มีการแข่งขันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก   ณ สนามกีฬากลาง
จังหวัดพิษณุโลก และสนามกีฬาภายในค่ายทหารทั้ง ๓ ค่ายพระนเรศวรมหาราช
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ  ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้แก่ ค่ายสมเด็จ
รวมทั้งสนามกีฬาของส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ สนามกีฬา
มหาวิทยาลัยนเรศวร โรงพยาบาลพุทธชินราช โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ
และโรงเรียนจ่านกร้อง โดยกองทัพภาคที่ ๓ จะดำเนินการจัดการแข่งขันด้วยความ
เป็นมาตรฐานสากลมุ่งเน้นการสร้างความรัก ความสมัคร สมานสามัคคี ทั้งภายใน
กองทัพบก ส่วนราชการพลเรือน และภาคประชาชน โดยอาศัยกีฬาเป็นสื่อกลาง
เพื่อให้บรรลุ วัตถุประสงค์ ของกองทัพบก
             กองทัพภาคที่ ๓ ขอต้อนรับนักกีฬา ผู้ฝึกสอน ผู้ควบคุมทีม และเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง และขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนส่วนที่มี
ส่วนสำคัญในการช่วยให้การดำเนินการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นไป ด้วยความ
เรียบร้อยประสบความสำเร็จและเป็นไปตามเจตนารมณ์ ของผู้บังคับบัญชา
ทุกประการ
                                                        (ลงชื่อ) พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล
                                                                  ( สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล )
                                                                  แม่ทัพภาคที่ ๓
 
นักกีฬาอาวุโส
ผบ.มทบ.39
นักกีฬาวิ่งคบเพลิง
1 สิบตรี พีระเชษฐ์ จันทรา
2 อส.ทพ.ณัฐพันเลิศ เอื้ออภิญญกุล
3 อส.ทพ.วรัญญา วงศ์เทียนชัย
4 อส.ทพ.วรัชญา วงศ์เทียนชัย
5 อส.ทพ.สมัคร แซ่หาญ
   
   
   
     
     
     
                                                      
   
หน่วยรับผิดชอบ/กำหนดการแข่งขันกีฬาแต่ละประเภท  
กำหนดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 66  
กำหนดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 66  
กำหนดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอล กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 66  
กำหนดการแข่งขันกีฬาวอลเล่ย์บอล กีฬาภายใน ทบ.ครั้งที่ 66