<<กลับสู่หน้าข่าว
พิมพ์หน้านี้
Update: 2018-03-01 17:36:00 ชม:( 527 )ครั้ง
รองประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ครอบครัวสดใส ห่างไกลความพิการ”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

      คุณ พิมพ์ศิริ อินทร์ยิ้ม รองประธานสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 3 เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ครอบครัวสดใส ห่างไกลความพิการ” เยี่ยมชมการจัดแสดงนิทรรศการ พร้อมรับฟังการบรรยายให้ความรู้แนวทางการดำเนินงานป้องกันบุตรพิการรายใหม่ใน กองทัพบก ปี 2561 และการนำเสนอผลงานทั้ง 3 ด้าน ของ รพ.ค่ายฯ สังกัด กองทัพภาคที่ 3 ทั้ง 10 แห่ง และมอบรางวัลใบประกาศนียบัตร ด้วย ณ ห้อง 101 สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561

      กรมการแพทย์ทหาร มีนโยบายมอบหมายให้ โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ดูแลสุขภาวะของครอบครัวกำลังพล โดยมุ่งเน้นเรื่องการป้องกันไม่ให้บุตรเกิดความพิการ เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นและเป็นภาระของครอบครัวตามมา ซึ่งงานกลุ่มนี้เกิดจากความริเริ่มของสมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมมือกับ กรมแพทย์ทหารบก และโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร-มหาราช ซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่าย ของกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดตั้ง คลินิกก่อนตั้งครรภ์ ขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานทาง “สำนักเวชศาสตร์ครอบครัว” กรมแพทย์ทหารบก

      สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวร-มหาราช จึงได้จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย ครอบครัวสดใส ห่างไกลความพิการ” ขึ้น เพื่อให้กำลังพลและคู่สมรสที่วางแผนจะมีบุตรได้ตรวจหาความเสี่ยงก่อนการตั้งครรภ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายงานคลินิกก่อนตั้งครรภ์ งานคัดกรองพัฒนาการ, งานบุตรที่มีความต้องการพิเศษ, คู่สมรสและบุพการีที่ทุพพลภาพ และพัฒนาระบบการดำเนินงาน ระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนพัฒนาระบบการติดตาม เฝ้าระวังป้องกันและส่งต่อให้กับโรงพยาบาลเครือข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ ของกองทัพภาคที่ 3

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-07
โดย:   mee

สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากองทัพภาคที่ 3
จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๐๐๐
ผู้ดูแลระบบ สิบเอกหญิง บวรลักษณ์ ทองเอม โทร.๗๓๕๘๕