สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.พ.ช.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
โดยมี พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ ๓ เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
และติดตามถวายปลอดภัย ตลอดห้วงเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2016-02-26
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000