สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.ช.ม.,จว.อ.ต. และ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่,
จังหวัดอุตรดิตถ์ และ จังหวัดพิษณุโลก ห้วงวันที่ ๑-๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ โดยมี พลโท บรรเจิด ฉางปูนทอง แม่ทัพน้อยที่ ๓ เฝ้าฯ รับ-ส่งเสด็จฯ
ณ ท่าอากาศยานทหารกองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก และติดตามถวายปลอดภัย ตลอดห้วงเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2016-02-26
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000