สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.อ.น.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี ห้วงวันที่ ๑๙-๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมี พลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ ๓ เฝ้าฯ รับ-ส่ง เสด็จฯ ณ บ้านอุทัย ๙๐๕ ตำบลอุทัย
อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี และติดตามถวายความปลอดภัย ตลอดห้วงเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2016-07-22
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000