สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติ พระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.ช.ร. และ จว.พ.ย.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา
ห้วงวันที่ ๑๓ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เฝ้าฯ รับ - ส่ง เสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย จังหวัดเชียงราย และติดตามถวายความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยา

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-22
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000