องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมโครงการปลูกข้าวอินทรีย์ของ ทภ.๓ ณ ป.พัน.๑๐๔
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี และคณะ ตรวจเยี่ยมและร่วมกิจกรรมโครงการปลูกข้าวอินทรีย์
ของกองทัพภาคที่ ๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกองทัพภาคที่ ๓ บริเวณกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และเป็นการขยายผลให้กับส่วนราชการต่างๆ ได้นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติตามพระราชดำริ โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ ,
ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ ๓ , ผู้บังคับบัญชาหน่วยถึงระดับกองพัน และหัวหน้าส่วนราชที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรม

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-02-24
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000