มทภ.๓/ผอ.รมน.ภาค ๓ เป็นประธานในกิจกรรม “ วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ” ประจำปี ๖๐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ เป็นประธานในกิจกรรม
“ วันสถาปนาไทยอาสาป้องกันชาติ ” ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีพิธีสงฆ์ ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓ ณ บริเวณกองพันทหารสื่อสาร
ที่ ๒๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และพิธีมอบใบประกาศนียบัตร,พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตน และการสวนสนาม
ของสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ณ ลานอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้สมาชิก
ไทยอาสาป้องกันชาติ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข แสดงออกถึงความรัก ความสามัคคี ในการต่อสู้กับภัยคุกคามทุกรูปแบบ และร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ให้แก่สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ ที่ล่วงลับไปแล้ว

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-03-06
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000