มทภ.๓ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ พลโทวิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ และแนวทางปฏิบัติ ให้กับ คณาจารย์
บุคลากร นักศึกษา และผู้นำชุมชนใน ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในหัวข้อ “การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
ในการทำงาน” ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ อาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-03-16
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000