มทภ.๓ รับการเยี่ยมคำนับจาก พล.ท.หญิง กมลพร สวนสมจิตร ผู้จัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพไทย และคณะ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ รับการเยี่ยมคำนับจาก พลโทหญิง กมลพร สวนสมจิตร
ผู้จัดการโครงการสร้างเสริมสุขภาพกำลังพลกองทัพไทย และคณะ ในโอกาสเดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานการสร้างเสริมสุขภาพชีวิตกำลังพล ของโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๐ ในการนี้ได้เยี่ยมชมโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔ ณ แปลงสาธิตศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๑๐๔ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก สมบัติ บุญกอแก้ว ผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๔ ให้การบรรยายความเป็นมา
และผลของการดำเนินงานในระยะเวลาที่ผ่านมา

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-03-23
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000