รอง มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกแลกเปลี่ยนชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ระหว่างกองทัพบกไทย กับกองทัพบกเมียนมา (รหัส LAND EX THA-MYA 2017) ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ พลตรี ผดุง ยิ่งไพบูลย์สุข รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกแลกเปลี่ยนชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน ระหว่างกองทัพบกไทย กับกองทัพบกเมียนมา (รหัส LAND EX THA-MYA 2017) ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านการฝึกผสมแบบทวิภาคี ชุดปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน (Medical Emergency Response Team : MERT) การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-07-11
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000