รอง มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการซักซ้อมทดสอบแผนป้องประเทศฯ ประจำปี ๒๕๖๐ และการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึก ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซักซ้อมทดสอบแผนป้องกันประเทศและการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี ๒๕๖๐ และปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึก ณ อาคารกีฬาอเนกประสงค์ กองทัพภาคที่ ๓
ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกใช้เป็นข้อมูลเริ่มต้นในการฝึก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-08-07
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000