รอง มทภ.๓/ประธานกรรมการ พมพ.ทภ.๓ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในระดับพื้นที่ ในเขต ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ประธานกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของชาติในระดับพื้นที่
ในเขตกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ ในระดับพื้นที่ ในเขตกองทัพภาคที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เพื่อรองรับการอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ ให้ครอบคลุมทุกมิติ มีการบูรณาการร่วมมือทุกภาคส่วน
และเป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด สอดคล้องพื้นที่เป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ กันยายน ๒๕๖๐
ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-09-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000