บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. ข้าร่วมอบรมตลาดประชารัฐ ณ ศาลามหาดไทย ๑๐๐ ปี อ.ตะพานหิน จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๖๐ เวลา ๑๓๓๐ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ.โดยร้อย รส.ที่ ๒ (อ.ตะพานหิน)หมู่ รส.อ.ตะพานหิน เข้าร่วมอบรมตลาดประชารัฐ
ถนนสายวัฒนธรรม ถนนคนเดิน หินดาน ตะพานหิน ตลาดประชารัฐ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความสุข ณ ศาลามหาดไทย ๑๐๐ ปี
อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร โดยมีนาย ไชยยา สมถวิล นายอำเภอตะพานหินเป็นประธาน มีผู้เกี่ยวข้อง ปลัดอำเภอตะพานหิน,พัฒนาชุมชน
ผู้แทนเทศบาลเมืองอำเภอตะพานหิน วัฒนธรรมจังหวัดพิจิตรและผู้ประกอบการ เข้าร่วม ๑๕๐ คน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2017-12-06
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000