ร้อย.รส.ที่ 1 อ.แม่วาง มอบให้กับราษฎรผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ ณ บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จว.ช.ม.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ 3 ม.ค.61 ร้อย.รส.ที่ 1 อ.แม่วาง ได้นำผ้าห่มและสิ่งของอุปโภคบริโภค ไปมอบให้กับราษฎรผู้ยากไร้ ผู้พิการ และผู้สูงอายุ
ณ บ้านชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จว.ช.ม. จำนวน 3 ราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-05
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000