มทบ.35 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา พื้นที่จัดทำโครงการเกษตรอินทรีย์ ของหน่วย ตามนโบายของ มทภ.3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ 5 ม.ค.61 เวลา 0830 มทบ.35 จัดกิจกรรมทัศนศึกษา พื้นที่จัดทำโครงการเกษตรอินทรีย์ ของหน่วย ตามนโบายของ มทภ.3
ให้กับ นักเรียน ชั้นอนุบาล 1 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนบ้านร้องลึก อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ จำนวน 134 คน เพื่อสร้างจิตสำนึก
ให้เด็ก ได้เข้าใจ และ รับรู้ การทำการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ การทำเกษตรอินทรีย์ที่ปลอดสารพิษ
โดยมี พ.อ.สุริยะ เอี่ยมสุโร รอง ผบ.มทบ.35 เป็นวิทยากร และ พล.ต.ชัยเดช สุรวดี ผบ.มทบ.35 ร่วมให้การต้อนรับ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-06
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000