รอง มทภ.๓ เป็นประธานรับมอบสิ่งของสนับสนุน ทภ.๓ ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ พลตรี รเณศ อินทร์ยิ้ม รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานรับมอบสิ่งของสนับสนุน กองทัพภาคที่ ๓
ในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ จากคุณ อาทยา หยู่เย็น ผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการขายภาพเหนือตอนล่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวร์ค จำกัด และคณะ ณ บริเวณห้องโถง หน้าห้องรับรอง ๒ กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในวันพุธที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-01-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000