รอง ผอ.ศปป.กอ.รมน.ภาค ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ (ระดับภาค) ณ อาคารอเนกประสงค์ บชร.๓ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลโท กิตติศักดิ์ แม้นเหมือน รองผู้อำนวยการศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ์ (ระดับภาค)
ณ อาคารอเนกประสงค์ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-07
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000