รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. ร่วมพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกทบทวนการปฏิบัติทางยุทธวิธีด้านการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๘ กพ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๗ ก.พ.๖๑ พ.อ.ประสาน แสงศิริรักษ์, รอง ผบ.กกล.รส.จว.ก.พ. และผู้แทน กอ.รมน.จว.ก.พ. ร่วมพิธีเปิดการอบรมและบรรยายพิเศษแก่ผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกทบทวนการปฏิบัติทางยุทธวิธีด้านการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแก่สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๘ กพ. อ.เมืองกำแพงเพชร โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร/ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ร่วมด้วยนายไพโรจน์ แก้วแดง และนายพิจิตร วัฒนศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด, ., นายธวัชชัย เกตุพันธุ์ ปลัดจังหวัด, นางสาวสุพัตรา คล้ายทิม ผอ.ศูนย์ ปภ.เขต 8 กพ., นายพล เชื้อทหาร หัวหน้า สนง.ปภ.จังหวัด และนายองอาจ สังคหัตถากร นอ.เมืองกำแพงเพชร ฯลฯ โดยนายสุทธิวิทย์ สายหยุด ป้องกันจังหวัด และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงการฯฯ นี้จะดำเนินการอบรมฯ สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนฯ จำนวน ๘๐ นาย รวม ๓ วัน ตั้งแต่วันที่ ๗-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ พัฒนาสมรรถภาพในการปฎิบัติงาน รวมถึงทบทวนการปฏิบัติทางยุทธวิธีด้านการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฯลฯ ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญในภารกิจของกองอาสารักษาดินแดน การรักษาความมั่นคงภายใน การดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย และการให้ความช่วยเหลือ/สนันสนุนงานมวลชนต่างๆ เพื่อบำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน ตลอดจนการครองตัว ครองตน ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง, การรักษาศีล 5 และการสวดมนต์ และในโอกาสนี้ได้มอบบทสวดมนต์แก่ผู้เข้ารับการอบรมทุกนายด้วย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000