กกล.รส.จว.ก.พ. มอบถุงยังชีพและของ ให้กับผู้พิการทางขาผู้ป่วยติดเตียงที่ค่อนข้างยากจน ในพื้นที่ ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๘ ก.พ.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่ ๒ หมู่.รส.ที่ ๒ (ร.๑๔ พัน.๓) ร่วมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ. พร้อมด้วย นาย อภิลักษณ์ เหล่าไพโรจน์ ผอ.โรงพยาบาลโกสัมพีนคร,นางสาวประสบพร กระมล นายก อบต.เพชรชมภู,นาง อารุณวรรณ ต่อกร เภชัสกร,นาง กรกมล มากประเสริฐ นักกายภาพบำบัด, นายสมบัติ คงรัตน์ ผอ.รพสต.เกาะรากเสียด น.ส.เพชรนิถา โพธิ์นิ่ม เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน,Care Giver ผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ผ่านการฝึกอบรมลงพื้นที่ตรวจสุขภาพผู้ป่วยทำการกายภาพบำบัดทำการมอบถุงยังชีพและของ ให้กับผู้พิการทางขาผู้ป่วยติดเตียงที่ค่อนข้างยากจน ในพื้นที่ ตำบลเพชรชมภู อำเภอโกสัมพีนคร จำนวน 3 ครอบครัว ได้แก่ ๑.นางนกน้อย มีสง่า อายุ ๖๙ ปี บ้านเลขที่ ๑๒๐/๑ ม.๒ ต.เพชรชมภูฯ (โรคความดันโลหิตสูง) ๒.นางแป้งร่ำ การเรียน อายุ 65 ปี บ้านเลขที่ ๕๖ ม.๔ ต.เพชรชมภู (โรคเบาหวาน) ๓.นางสงัด ปั้นสุข อายุ ๙๐ ปี บ้านเลขที่ ๑๑ ม.๔ ต.เพชรชมภูฯ (ความดันโลหิตสูง) และได้ทำการพูดคุยพร้อมทั้งได้หาทางช่วยเหลือในครั้งต่อไป ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000