กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วม รับการอบรม และให้ความรู้ ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่เสี่ยง อ.เมือง จว ล.พ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ศาลาวัด มะเขือแจ้
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๙ ก.พ.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๗ พัน.๑) โดย ร.ต.วิทยา แสงประสิทธิ์ รอง ผบ.ร้อย.รส.ที่ ๑ (ร.๗ พัน.๑) ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เมืองลำพูน และ จนท.สถานีควบคุมไฟป่า จว.ล.พ. เข้าร่วม รับการอบรม และให้ความรู้ ในโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่เสี่ยง อ.เมือง จว ล.พ. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ณ ศาลาวัด มะเขือแจ้ ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จว.ล.พ. โดยมี นายศุภชัย สุทธิอภิวัฒน์ ปลัด อ.เมืองลำพูน เป็นประธานฯ โดยเป็นการฝึกอบรมให้ความรู้ และ จนท.สถานีควบคุมไฟป่า จว.ล.พ. ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับไฟป่า แนะนำอุปกรณ์การดับไฟป่า จำนวน ๓ ชนิด ได้แก่ ถังฉีดน้ำ, ไม้ดับไฟ และที่ครอบไฟ พร้อมกับแนะนำขั้นตอน และวิธีใช้อุปกรณ์ และสาธิตการทำแนวกันไฟป่า การดับไฟป่าตามขั้นตอนโดยการใช้อุปกรณ์ทั้ง ๓ ชนิด โดยมีกำนัน, ผญบ. และราษฎรในพื้นที่ ต.มะเขือแจ้ จำนวน ๒๑หมู่บ้านๆ ละ ๑๐ คน รวม ๒๑๐ คน เข้าร่วมรับการอบรมฯ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000