กกล.จว.ล.พ. ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และฝึกบุคคลท่ามือเปล่า, บุคคลท่าอาวุธ, และการตรวจค้นบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๙ ก.พ.๖๑ บก.ควบคุม กกล.จว.ล.พ. โดย บก.ร้อย. รส.ที่ ๒ (ร.๗ พัน.๒) จัดกำลังพล ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.บ้านโฮ่ง, สภ.บ้านโฮ่ง, กำนัน, ผญบ. และ ชรบ.ต.ศรีเตี้ย, ต.ป่าพลู, ต.หนองปลาสะวาย อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) และฝึกบุคคลท่ามือเปล่า, บุคคลท่าอาวุธ, และการตรวจค้นบุคคล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๑ ตามโครงการสนับสนุนการบูรณาการการปฏิบัติงานของอำเภอ ตามนโยบายของรัฐบาล มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับหมู่บ้าน ให้มีความรู้ความเข้าใจในการเฝ้าระวังภัยในรูปแบบต่างๆ และเป็นกำลังสำคัญในการทำหน้าที่ผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง, ตร., ทหาร, กำนัน และ ผญบ. ในการรักษาความสงบเรียบร้อย พร้อมทั้งดำเนินการตามหลักเกณฑ์หมู่บ้านปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด โดยมี นายจักรี สโมสร ปลัด อ.บ้านโฮ่ง เป็นประธานฯ ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการ อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๑๑๒ คน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-10
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000