มทภ.๓/ผอ.ศป.ปส.ทภ.๓ เป็นประธานการจัดการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องบันเทิงทัพ ๑๐๑ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

      เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานการจัดการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ
ณ ห้องบันเทิงทัพ ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ นโยบาย/แนวทางการปฏิบัติ รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความคิดเห็นและปัญหา/ข้อขัดข้อง ในการดำเนินงานของหน่วยเพื่อเป็นข้อมูล
ในการปรับปรุงแนวทางและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ

     สำหรับการประชุมในครั้งนี้ แม่ทัพภาคที่ ๓ เล็งเห็นว่า จะเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการลักลอบลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่
ภาคเหนือเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังจะช่วยลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ยาเสพติดภายในประเทศของเราได้อย่างชัดเจน ดังนั้น จึงควรร่วมกัน
ผนึกกำลังทั้งจาก ทหาร ตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เพื่อมุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างยั่งยืน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-02-23
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000