กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการส่งเสริมการจัดตั้งถิ่นฐานถาวรชุมชนบนพื้นที่สูง ณ ลำห้วยหละ บ.ห้วยหละ ม.๓ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๒๗ ก.พ.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ.โดย บก.ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๗ พัน.๒) จัดกำลังพล ร่วมกับ เขตพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงบ้านโฮ่ง,
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง จว.ล.พ.,ฝ่ายปกครอง อ.บ้านโฮ่ง,หน่วยป้องกันรักษาป่าไม้ที่ ลพ.๔ (บ้านโฮ่ง), เขตห้ามล่าสัตว์ป่าป่าบ้านโฮ่ง,
อบต.ป่าพลู, คร ู- นร.รร.บ้านห้วยหละ, ผญบ.และประชาชนในพื้นที่ ม.๓ บ.ห้วยหละ, ม.๑๓ บ.ใหม่พัฒนา และ ม.๑๔ บ.ใหม่ศรีบุญเรือง ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำ ตามโครงการส่งเสริมการจัดตั้งถิ่นฐานถาวรชุมชนบนพื้นที่สูง ณ ลำห้วยหละ บ.ห้วยหละ
ม.๓ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. จำนวน ๒ จุด (จุดที่ ๑ มีขนาดความกว้าง ๑ เมตร ยาว ๖ เมตร สูง ๐.๕ เมตร และ จุดที่ ๒ มีขนาดความกว้าง
๑ เมตร ยาว ๕ เมตร สูง ๑ เมตร) เพื่อช่วยชะลอน้ำในฤดูน้ำหลาก โดยมีราษฎรได้รับประโยชน์ จำนวน ๓ หมู่บ้าน ได้แก่ ม.๓ บ.ห้วยหละ, ม.๑๓ บ.ใหม่พัฒนา และ ม.๑๔ บ.ใหม่ศรีบุญเรือง ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จว.ล.พ. โดยมี นายวีรชาติ ทาลึ ปลัด อ.บ้านโฮ่ง เป็นประธานฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ฯ จำนวน ๑๐๐ คน ผลการปฏิบัติฯ ได้ดำเนินการสร้างฝายชะลอน้ำดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-03
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000