ป.๔ พัน. ๑๐๔ ซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัยจากวาตภัยหมู่ที่ ๑๒ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๑ มี.ค.๖๑ ป.๔ พัน. ๑๐๔ ได้จัดชุดช่างเข้าดำเนินการซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัยจากวาตภัยหมู่ที่ ๑๒ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
โดยจัดกำลังเข้าช่วยเหลือ จำนวน ๒๒ นาย โดยแบ่งเข้าช่วยเหลือตามความเร่งด่วน เป็น ๔ ชุด ๑.๑ ชุดขนวัสดุซ่อมแแซมแจกจ่ายตามบ้านเรือน
ของผู้ประสบภัย ๑.๒ ชุดรื้อถอนสิ่งก่อสร้างที่หักพังใช้การไม่ได้ ๑.๓ ชุดซ่อมตัวบ้านส่วนเสียหายเล็กน้อยของชาวบ้าน ๑.๔ โดยชุดหลัก
จะอยู่ที่บ้านของนางแจ๋ว แสงทับ ๙๙ หมู่ ๑๒ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม ซึ่งทำการสร้างขึ้นใหม่ ผลการดำเนินงานไปแล้ว ๗๐% ครับ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-03
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000