กกล.รส.จว.ก.พ. ตรวจโครงการขุดลอกคลองปางตาไว บ.ตากฟ้าพัฒนา ม.๕ ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จว.ก.พ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๑ มี.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ก.พ. ร้อย.รส.ที่ ๒ มว.รส.ที่ ๒ หมู่.รส.ที่ ๓ อ.ปางศิลาทอง (ร.๑๔ พัน.๓) พร้อมกับ กอ.รมน.จว.ก.พ.
ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง และ อบต.ปางตาไว ตรวจโครงการขุดลอกคลองปางตาไว บ.ตากฟ้าพัฒนา ม.๕ ต.ปางตาไว อ.ปางศิลาทอง จว.ก.พ.
โดยใช้งบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จำนวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
จากการตรวจสอบผู้รับจ้างได้ดำเนินการเป็นไปตามแบบแปลนที่กำหนด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-03
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000