กกล.รส.จว.พ.จ. ลงพื้นที่ของชุดปฏิบัติการของคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ณ ศาลาประชาคม บ.หนองสองห้อง ม.๔ ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จว.พ.จ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๒ มี.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ. โดย ร้อย.รส.ที่ ๒ ชป.มวลชน อ.ดงเจริญ ลงพื้นที่สังเกตการณ์ การลงพื้นที่ของชุดปฏิบัติการ
ของคณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ณ ศาลาประชาคม บ.หนองสองห้อง ม.๔ ต.ห้วยร่วม
อ.ดงเจริญ จว.พ.จ. การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-03
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000