หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) ร่วมกิจกรรมสนับสนุน ชุดวิทยากรโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต.แควใหญ่ ในการจัดเวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร ครั้งที่ ๑ ที่ศาลาเอนกประสงค์ ม.๑ บ้านคลองบอระเพ็ด ต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์ จว.น.ว.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๒ มี.ค.๖๑ หมู่ รส.ประจำ อ.เมืองนครสวรรค์ ร้อย.รส.ที่ ๑ (มทบ.๓๑) นำนักศึกษาวิชาทหาร (รด.จิตอาสา) จำนวน ๕ นาย เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุน ชุดวิทยากรโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต.แควใหญ่ ในการจัดเวทีปรับทุกข์ ผูกมิตร ครั้งที่ ๑ ที่ศาลาเอนกประสงค์ ม.๑ บ้านคลองบอระเพ็ด ต.แควใหญ่ อ.เมืองนครสวรรค์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ๕๐ คน ปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐานมีดังนี้ ๑.) ต้องการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน ระยะทางประมาณ ๓.๕ กิโลเมตร เนื่องจากถนนเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม ๒.) ต้องการประปาหมู่บ้าน เนื่องจากมีการใช้น้ำประปาร่วมกับหมู่บ้านอื่น ทำให้แรงดันน้ำประปาของ อบต.ไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ ๓.) ต้องการสร้างแนวป้องกันตลิ่งพัง เนื่องจากกระแสน้ำในแม่น้ำน่านกัดเซาะได้รับความเดือดร้อน ระยะทางประมาณ ๓ กิโลเมตร ๔.) ต้องการระบบแสงสว่างภายในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันป้องปรามอาชญากรรม ๕.) ต้องการซ่อมแซมระบบเสียงตามสายในหมู่บ้าน เนื่องจากของเดิมสภาพเก่าและชำรุด ๖.) ต้องการระบบกล้องวงจรปิดตามถนนภายในหมู่บ้าน ป้องกันการก่ออาชญากรรม - ความต้องการอบรมอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ภายในหมู่บ้าน ๑.) โครงการอบรมทำน้ำยาเอนกประสงค์ อาทิ สบู่,น้ำยาล้างจาน,น้ำยาปรับผ้านุ่ม ๒.) โครงการอบรมทำไข่เค็ม ๓.) โครงการอบรมทำไข่เยี่ยวม้า ๔.) โครงการอบรมทำน้ำพริก ๕.) โครงการอบรมทำน้ำเต้าหู้ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชาวบ้านที่มาร่วมประชุมต่างมีความพึงพอใจ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-03
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000