กกล.รส.จว.ล.พ. ร่วมกิจกรรมช่วยกันสร้างบ้านให้กับผู้พิการในพื้นที่ บ.ร้องธารท่าลี่ ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อ ๒๓ มี.ค.๖๑ บก.ควบคุม กกล.รส.จว.ล.พ. โดย มว.รส.ที่ ๑ ร้อย.รส.ที่ ๒ (ร.๗ พัน.๒) จัดกำลังพล ร่วมกับ ผญบ. และประชาชนในพื้นที่ ม.๓ บ.ร้องธารท่าลี่ ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. เข้าร่วมกิจกรรมช่วยกันสร้างบ้านให้กับผู้พิการทางการเคลื่อนไหว คือ น.ส.จันจิรา พัฒนรังสฤษฏ์ อายุ ๔๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๐ ม.๓ บ.ร้องธารท่าลี่ ต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. โดยได้รับการสนับสนุบงบประมาณในการซ่อมแซมบ้าน
ผู้พิการ จาก ทต.วังผาง อ.เวียงหนองล่อง จว.ล.พ. จำนวน ๑๖,๙๕๐.- บาท และจากหมู่บ้าน บ.ร้องธารท่าลี่ จำนวน ๖,๐๐๐.- บาท
รวมเป็นเงินจำนวน ๒๒,๙๕๐.- บาท โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน ๑๕ คน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-25
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000