กกล.รส.จว.พ.จ. ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของ คสช. ในพื้นที่ บ.วังตะขบ ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จว.พ.จ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.61 บก.ควบคุม กกล.รส.จว.พ.จ.โดย ร้อย.รส.ที่1 (อ.วชิรบารมี) ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของ คสช.,
ผลงานของรัฐบาล/คสช.ที่ประชาชนได้รับประโยชน์ , การปกครองระบอบประชาธิปไตยที่เหมาะสมกับสังคมไทย ,หน้าที่พลเมืองไทย
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และสร้างความ เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ให้กับประชาชน
ณ ม.7 บ.วังตะขบ ต.วังโมกข์ อ.วชิรบารมี จว.พ.จ.

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-25
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000