ทภ.๓ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ กองทัพภาคที่ ๓ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพร เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์
ณ ลานพื้นแข็งสโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

      ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่ใต้ฝ่าละอองพระบาท ทรงมีพระวิริยะอุตสาหะ บำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้วยพระเมตตา
จนเป็นที่ประจักษ์ อยู่ในดวงใจของเหล่าพสกนิกรชาวไทยตลอดมา รวมทั้งทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน กองทัพ และประเทศชาติ ทรงเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนามนุษย์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ และความมั่นคงของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนทุกระดับ ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อเป็นการแสดงออก
ถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเผยแพร่พระเกียรติคุณในพระปรีชาสามารถในด้านต่างๆ หลายแขนงทั้งด้านดนตรี การศึกษา การพัฒนาสังคม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยด้านภาษาและวรรณศิลป์ ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อนานาอารยประเทศ โดยเฉพาะเมื่อเสด็จฯ ไปทรงเยือนประเทศต่างๆ จะทรงศึกษาและทรงนำแนวทางต่างๆมาพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ชุมชนและประเทศชาติตลอดมา

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-03-29
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000