มทภ.๓ เป็นประธานพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ณ เวทีชั่วคราว ที่ว่าการ อ.วชิรบารมี จว.พ.จ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลโท วิจักขฐ์ สิริบรรสพ แม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานพิธีรับมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน ณ เวทีชั่วคราว
ที่ว่าการอำเภอวชิรบารมี อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร โดย กองทัพภาคที่ ๓ ได้สนองพระราชดำริของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ ในพื้นที่ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการปลูกข้าวอินทรีย์ จำนวน ๒๗๕ ไร่ นั้น ปัจจุบันได้เก็บเกี่ยวผลผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ ๑๐๕ ได้จำนวน ๕๕,๔๔๐ กิโลกรัม ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริฯ และกรรมวิธีลดความชื้นและคัดแยกสิ่งเจือปนเรียบร้อยแล้ว ซึ่งต่อมา มูลนิธิชัยพัฒนา แจ้งว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวดังกล่าวให้กับเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือเกษตรกรที่มีความสนใจที่ต้องการรับเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานไปดำเนินการในพื้นที่ของตนเอง ในพื้นที่ จังหวัดพิจิตร จำนวน ๔๐๐ ราย พื้นที่รวม ๓,๕๐๐ ไร่

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-16
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000