เสธ.ทภ.๓ เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ พลตรี ทรงธรรม สิทธิพงษ์ เสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานประกอบพิธีเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
ประจำปี ๒๕๖๑ ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีกำลังพล นายทหาร นายสิบ ลูกจ้าง พลทหาร และครอบครัว เข้าร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องด้วยวันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง ซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อเป็นการส่งเสริมสัมมาปฏิบัติ ควรที่ชาวพุทธทั้งหลายจะได้ประกอบพิธีสักการบูชาเป็นพิเศษ
โดยการให้ทาน รักษาศีล ฟังธรรม เจริญภาวนา และประกอบพิธีตามวัดต่างๆ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-05-30
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000