กกล.รส.จว.ล.พ. จัดกำลังพล ลงพื้นที่ฯ เพื่อสังเกตการณ์และติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๖๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน จัดกำลังพล ลงพื้นที่ฯ เพื่อสังเกตการณ์และติดตามความก้าวหน้าโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยสถานีพัฒนาที่ดินลำพูน จำนวน ๑ แห่ง (ตัวที่ ๒ ของ อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน) บริเวณพื้นที่ป่าชุมชน บ้านใหม่ไม้สลี หมู่ที่ ๑๒ ตำบลตะเคียนปม อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน (พิกัด 47Q 503002 1999485) ผลการปฏิบัติฯ ความก้าวหน้าฯ คิดเป็นร้อยละ ๓๐ มีผู้เข้าร่วมฯ จำนวน ๒๕ คน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-08-09
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000