รร.จปร. นำคณะ นนร.ชั้นปีที่ ๕ ศึกษาดูงานในพื้นที่ ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ พันเอก สามารถ มโนรถมงคล รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ พันเอก ชนะชัย ไชยานกูล
ผู้อำนวยการกองวิชาเหล่าสนับสนุนการรบ ส่วนวิชาการทหาร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พร้อมคณะ นักเรียนนายร้อย ชั้นปีที่ ๕ ในโอกาส
เดินทางมาศึกษาดูงานตามหน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ณ ห้องประชุมคชรัตน์ ๑ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเยี่ยมชมโครงการเดินตามร้อยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ณ โครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล กองพันส่งกำลังและบริการที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-08-29
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000