รอง มทภ.๓ นำกำลังพล เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาแม่น้ำน่าน ร่วมกับ จว.พ.ล.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ พลตรี ฉลองชัย ชัยยะคำ รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ได้นำกำลังพล พร้อมจัดเตรียมเครื่องมือ และสิ่งอุปกรณ์
เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน และประชาชนจิตอาสา “เราทำดีด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาแม่น้ำน่าน ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก,
ส่วนราชการต่างๆ ใน จังหวัดพิษณุโลก และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ณ บริเวณถนนเรียบคูคลอง และคูคลองระบายน้ำด้านข้างโรงแรม
วังจันทร์ริเวอร์วิว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการทำความสะอาดถนน, กำจัดวัชพืชข้างคูระบายน้ำ, ตัดแต่งต้นไม้, เก็บขยะ,
เปิดทางระบายน้ำให้ระบายน้ำดียิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔,๐๐๐ คน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-09-11
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000