รอง มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีส่งมอบถนนโครงการก่อสร้างถนนที่ชำรุดในพื้นที่ 3 จชต. และ ๔ อำเภอ จว.ส.ข. (ระยะที่ ๒) เส้นทางสาย บ.บาโงย - บ.ตันหยง – รร.บ้านเจาะตาแม ต.กาตอง อ.ยะหา จว.ย.ล. ระยะทาง ๔,๘๐๐ ม.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ พลตรี สุภโชค ธวัชพีระชัย รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีส่งมอบถนนโครงการก่อสร้างถนนที่ชำรุด
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ ๔ อำเภอ จังหวัดสงขลา (ระยะที่ ๒) เส้นทางสาย บ้านบาโงย - บ้านตันหยง - โรงเรียนบ้านเจาะตาแม
ตำบลกาตอง อำเภอยะหา จังหวัดยะลา ระยะทาง ๔,๘๐๐ เมตร โดยมี นาย ชัยชนะ กฤตยานาถ นายอำเภอยะหา เป็นผู้รับมอบ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-09-19
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000