รอง เสธ.ทภ.๓ นำคณะ นนร.ชั้นปีที่ ๒ และ ๓ ศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) ทภ.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ พันเอก กิตติพงษ์ แจ่มสุวรรณ รองเสนาธิการกองทัพภาคที่ ๓ นำคณะนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ ๒ และ ๓
ศึกษาดูงานโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ ณ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนนายร้อยต่อไปในอนาคต
โดยมี พันเอก มนัส ธนวานนท์ ผู้อำนวยการกองวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ เป็นหัวหน้าคณะ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-10-31
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000