ทภ.๓ จัดการปฐมนิเทศและให้ความรู้กำลังพล ประจำปี ๒๕๖๒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ พลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองประธานคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศและให้ความรู้กำลังพล ประจำปี ๒๕๖๒ ณ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ในการนี้กองทัพภาคที่ ๓ ได้เชิญผู้แทนจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติชี้แจง แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และผู้แทนสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ และผู้แทนกลุ่มงานยุทธศาสตร์จังหวัดพิษณุโลก
บรรยายให้ความรู้การจัดทำแผนงานด้านความมั่นคงในแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับแผนยุทธศาสตร์

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-11-30
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000