รอง มทภ.๓ ให้การต้อนรับ ศปส.ทบ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ ให้การต้อนรับ พันเอก เกียรติศักดิ์ น้ำไชยศรี รองเลขานุการกองทัพบก/รองหัวหน้าศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชมหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๓ ห้วงวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ และรับฟังการบรรยายสรุปของหน่วย ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญของหน่วยในพื้นที่ กองทัพภาคที่ ๓ และประสานงาน
ด้านการประชาสัมพันธ์กับหน่วย ตลอดจนนำข้อมูลไปเผยแพร่ในระดับกองทัพบก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000