รอง มทภ.๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและประชุมเชิงปฏิบัติการชุดครูฝึกและวิทยากรหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ปี ๖๒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศและประชุมเชิงปฏิบัติการชุดครูฝึกและวิทยากรหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ปี ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และสภาความมั่นคงแห่งชาติ ได้ร่วมกันพิจารณาหาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
รูปแบบใหม่ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน และได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างให้เกิดความมั่นคงของหมู่บ้านในพื้นที่ชายแดน
และพื้นที่ตอนใน โดยใช้โครงการอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ในการสร้างความเข้มแข็ง สร้างภูมิคุ้มกัน ส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิต
ให้กับประชาชนในหมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-13
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000