ทภ.๓ จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติฯ การดำเนินงานตามโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ (เกษตรอินทรีย์) กองทัพภาคที่ ๓ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึก
ในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สำหรับการแสดงนิทรรศการฯ ในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-13
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000