สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.ต.ก.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดตาก
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เฝ้าฯ รับ-ส่ง เสด็จฯ
ณ ท่าอากาศยานแม่สอด อำเภอเมือง จังหวัดตาก พร้อมติดตามถวายความปลอดภัยขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-24
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000