รอง มทภ.๓/รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.๓ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๑
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ / รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบ กองทัพภาคที่ ๓ พร้อมคณะฯ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการสี่แยกอินโดจีน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเน้นย้ำในการปฏิบัติงาน
ให้ปฏิบัติตามกฎจราจร อย่างเคร่งครัด ขอให้ดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างดีที่สุดให้เกิดความปลอดภัย
และมีความสะดวกในการเดินทางให้มากที่สุด ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓ จึงร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ จัดตั้งจุดบริการและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๑๔๙ จุด
โดยแบ่งเป็นจัดตั้งจุดบริการประชาชนในถนนสายหลัก ถนนสายรอง และบริเวณถนนชุมชน เพื่ออำนวยความความสะดวกในการเดินทาง
ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2018-12-28
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000