รอง มทภ.๓/รอง ผบ.กกล.รส.ทภ.๓ ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ในพื้นที่ จว.พ.ช.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันทน์ รองแม่ทัพภาคที่ ๓/ รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบ กองทัพภาคที่ ๓
พร้อมคณะฯ เยี่ยมจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อเน้นย้ำในการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด ขอให้ดูแล และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างดีที่สุดให้เกิดความปลอดภัย และมีความสะดวกในการเดินทางให้มากที่สุด
ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ ๓ จึงร่วมกับส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ จัดตั้งจุดบริการและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๑๔๙ จุด
โดยแบ่งเป็นจัดตั้งจุดบริการประชาชนในถนนสายหลัก ถนนสายรอง และบริเวณถนนชุมชน เพื่ออำนวยความความสะดวกในการเดินทาง
ให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-01-03
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000