ทีมโฆษก ทภ.๓ แถลงข่าวฯ การเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ณ โรงเลี้ยงแพะพระราชทาน พัน.สบร.๒๓ บชร.๓
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ ๓/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ พร้อม ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ ๓ แถลงข่าวการเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ สรุปผลการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ, การปราบปรามการลักลอบการเล่นพนันผิดกฎหมาย, การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว, การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ และ การช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัย ณ โรงเลี้ยงแพะพระราชทาน
กองพันส่งกำลังและบริการที่ ๒๓ กองบัญชาการช่วยรบที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-02-14
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000