สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จว.ช.ร. และ จว.พ.ย.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดพะเยา
ห้วงวันที่ ๑๑-๑๕ มกราคม ๒๕๖๒ โดยมี พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓ เฝ้าฯ รับเสด็จฯ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย พร้อมติดตามถวายความปลอดภัยขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-02-15
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000