รอง มทภ.๓ เป็นประธานในการกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพล บก.ทภ.๓ และที่มาช่วยราชการ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓ เป็นประธานในการกิจกรรมเสนาสนเทศกำลังพล
กองบัญชาการกองทัพภาคที่ ๓ และกำลังพลที่มาช่วยราชการ ในเรื่องสิทธิสวัสดิการ และการประพฤติปฏิบัติตนตาม กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง
และแบบธรรมเนียมทหาร ณ ศาสนสถานกองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
มีผู้เข้าอบรมฯ จำนวน ๒๕๒ นาย

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-03-04
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000