มทภ.๓/ผอ.รมน.ภาค ๓ การประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ประจำปี ๒๕๖๒
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ ๓/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้อง ๑๐๑ สโมสรบันเทิงทัพ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

โดยมี อธิบดีอัยการภาคที่อยู่ในเขตพื้นที่ที่มีอาวุโสสูงสุด แม่ทัพน้อย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่มีอาวุโสสูงสุด ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย
เป็นรองประธานกรรมการ ผู้ว่าราชการ อธิบดีอัยการ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด ผู้บัญชาการตำรวจ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง หัวหน้าส่วนราช และผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ๑๗ จังหวัดภาคเหนือ เป็นกรรมการ เพื่อร่วมกันเสนอแนวความคิด ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในประเด็นต่าง ๆ
เพื่อให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปบูรณาการใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์ ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-03-12
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000