รอง มทภ.๓/รอง ผอ.รมน.ภาค ๓ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ ๓/รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้นำเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ศูนย์นันทนาการ ค่ายสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อให้ผู้นำมวลชนมีความรู้ความเข้าใจตระหนักถึงภัยคุกคามที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชนทุกระดับ ให้เข้ามามีส่วนร่วมกับ ภาครัฐในการรักษาความมั่นคงของชาติ

โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่มีอุดมการณ์มีจิตอาสาและมีศักยภาพคัดเลือกจากผู้นำท้องถิ่นของอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพิษณุโลกจำนวน ๙ อำเภอ จำนวน ๑๐๐ คน โดยมีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถมาบรรยายพิเศษเรื่อง บทบาทหน้าที่พลเมือง ต่อการเลือกตั้งปี ๒๕๖๒,
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่, การปลูกฝังอุดมการณ์และจิตสำนึกความรักชาติ, การฝึกบุคคลท่ามือเปล่าเบื้องต้นแถวชิด

พร้อมนี้ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ทหาร กองทัพภาคที่ ๓ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และศูนย์การเรียนรู้
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ปรากฏเหตุการณ์: 2019-03-14
โดย:   mee

จัดทำโดย ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต.บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000